ITA 2563

EB 2

1.ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ กลไกร หรือการวางระบบใบการระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดซื้อด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาน 2563

ดาวน์โหลด

4.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

5.ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัด

ดาวน์โหลด

6.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัางปีงบประมาน2563

ดาวน์โหลด

8.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการส่วนกลาง

ดาวน์โหลด

9.แบบแสดงความบริศุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

10.มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งสริมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

11.เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

หลักฐานการ print screen

ดาวน์โหลด

EB 1

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่

ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

หลักฐานการ print screen

ดาวน์โหลด

EB 3

1.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการส่วนกลาง

ดาวน์โหลด

2.โครงการวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

ดาวน์โหลด

3.โครงการวงเงินสูงสุด

ดาวน์โหลด

หลักฐานการ print screen

ดาวน์โหลด

EB 4

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงานในราชการส่วนกลาง

ดาวน์โหลด

3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

หลักฐานการ print screen

ดาวน์โหลด

EB 5

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.รายงานการประชุม โครงการ

ดาวน์โหลด

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ

ดาวน์โหลด

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงาน

ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 6

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมจัดทำ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ดาวน์โหลด

4.แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ดาวน์โหลด

5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

8.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ดาวน์โหลด

EB 7

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน กิจกรรมนอกสถานที่

ดาวน์โหลด

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ
และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

7.หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ดาวน์โหลด

EB 8

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

2.คำสั่ง ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

6.Print Screen

ดาวน์โหลด

EB 9

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.นโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.แผนการใช้จ่ายประจำปี

ดาวน์โหลด

5.ช่องทางขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลด

6.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลด

7.1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

7.2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.3แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.4แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1)

ดาวน์โหลด

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

ดาวน์โหลด

10.แบบฟอร์มคำสั่งและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 10

1.ขออนุมัติแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

2.แผนปฏิบัติการ รพก.เสาไห้ ปี 63

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

4.Link

ดาวน์โหลด

EB 11

1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

2.รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

4.Link

ดาวน์โหลด

EB 12

1.บันทึกข้อความรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561

ดาวน์โหลด

2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

EB 13

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

ดาวน์โหลด

2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

4.หลักฐานการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ดาวน์โหลด

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

EB 14

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.Print Screen

ดาวน์โหลด

EB 15

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลด

2.ประกาศเจตจำนงของผุ้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

5.Print screen

ดาวน์โหลด

EB 16

1.คำสั่งโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด

2.ช่องทางขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลด

3.คู่มือปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

4.แผนผังขั้นตอนการ้องเรียน

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

6.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 17

1.บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2.ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

ดาวน์โหลด

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

4.รายงานสรุปผล

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

7.ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการป้องกันการ

ดาวน์โหลด

8.ประกาศโรงพยาบาล เรื่องมาตรการป้องกันการ

ดาวน์โหลด

EB 18

1.บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

2.ผังกำกับแผนงานโคางการโรงพยาบาล พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร้ ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

EB 19

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงา

ดาวน์โหลด

2.การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัา

ดาวน์โหลด

3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน(รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)

ดาวน์โหลด

4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

EB 20

1.บันทึกข้อความขอเชิญประชุม การวิเคราะห์

ดาวน์โหลด

2.รายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความขอเสนอรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 21

1.บันทึกข้อความ เรื่องกรอบแนวทางการป้องกัน

ดาวน์โหลด

2.คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบ

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความ เรื่องหนังสือแจ้งเวียนกรอ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

6.รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

EB 22

1.หลักฐานการประชุม จนจบขั้นตอน

ดาวน์โหลด

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดประชุม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

6.Print screen

ดาวน์โหลด

EB 23

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.หนังสือผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติและนามในแผนฯปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.Print Screen

ดาวน์โหลด

EB 24

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด

1.1รายงานผลการกำกับติตามการดำเนินการ

ดาวน์โหลด

1.2หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ - Copy

ดาวน์โหลด

1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ - Copy

ดาวน์โหลด

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

ดาวน์โหลด

2.2หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 25

1.สำเนาหนังสือเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ดาวน์โหลด

2.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง ให้แพทย์ปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

3.คำสั่ง โรงพยาบาลเสาไห้ เรื่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์

ดาวน์โหลด

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งให้บุลลากร

ดาวน์โหลด

5.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งให้บุลลากร

ดาวน์โหลด

6.หลักเกณฑ์แนวทางการเบิกค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

7.ขั้นตอนวิธีตรวจสอบจัดทำเอกสารการเบิกจ่า

ดาวน์โหลด

8.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์

ดาวน์โหลด

9.รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเอกสาร หลักเกณฑ์

ดาวน์โหลด

10.บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติตามหลัก

ดาวน์โหลด

11.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 26

1.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

2.แผนผังการเข้ารับบริการของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด

คลังภาพ ITA 2563