ITA 2566

MOIT 2

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าจนท

ดาวน์โหลด

moit2_16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อง

ดาวน์โหลด

moit2_17รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 1

MOIT1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.2 มีคำสั่ง ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT 1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับ

ดาวน์โหลด

MOIT1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT 3

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 4

4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบราย

ดาวน์โหลด

4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ

ดาวน์โหลด

4.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

ไตรมาส4 : 4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบราย

ดาวน์โหลด

ไตรมาส4 : 4.2.2มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ

ดาวน์โหลด

ไตรมาส4 :4.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 5

moit5_ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

ดาวน์โหลด

5.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทร

ดาวน์โหลด

moit5_ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

ดาวน์โหลด

moit5_ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด

moit5_ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร.1เดือนมีนาคม 2566

ดาวน์โหลด

สขร.มิ.ย

ดาวน์โหลด

4.2.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

4.2.2 รายงานผล

ดาวน์โหลด

4.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

ข้อ5.1 ไตรมาส3บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

5.1สขรเม.ย

ดาวน์โหลด

5.1สขร.พ.ค

ดาวน์โหลด

5.3 ไตรมาส3

ดาวน์โหลด

7.1บันทึกข้อความ 06

ดาวน์โหลด

7.2ประกาศ 06

ดาวน์โหลด

7.3ภาพประกาศ06

ดาวน์โหลด

7.4แบบฟอร์ม06

ดาวน์โหลด

ข้อ5.1 ไตรมาส4 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

5.สขร.ก.ค.66

ดาวน์โหลด

5.สขร.ก.ย.66

ดาวน์โหลด

5.สขร.ส.ค.66

ดาวน์โหลด

MOIT 6

6.1.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บ

ดาวน์โหลด

6.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

6.2.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

6.2.2มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

6.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 7

7.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

7.2ประกาศ

ดาวน์โหลด

7.3ภาพประกาศ

ดาวน์โหลด

7.4แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 8

8.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

8.1.2โครงการ

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

8.6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

8.2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่

ดาวน์โหลด

8.3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน

ดาวน์โหลด

8.5มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิ

ดาวน์โหลด

MOIT 9

9.1มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ

ดาวน์โหลด

9.2มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย

ดาวน์โหลด

9.3มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

ดาวน์โหลด

9.4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 10

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

10.1บันทึกการจัการร้องเรียน

ดาวน์โหลด

10.2สรุปผล

ดาวน์โหลด

10.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

10.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 11

11.1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ

ดาวน์โหลด

11.1.2โครงการ

ดาวน์โหลด

11.5 ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

11.6บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติใ

ดาวน์โหลด

11.7มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 12

12 รายงานสรุปผล

ดาวน์โหลด

12.1 บันทึกข้อความ ไตรมาส4

ดาวน์โหลด

12 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

12.3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

12.4 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

12.2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการ

ดาวน์โหลด

MOIT 13

13.1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินกา

ดาวน์โหลด

13.2แบบรายงาน

ดาวน์โหลด

13.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 14

14.1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

ดาวน์โหลด

14.2มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

ดาวน์โหลด

14.3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเป

ดาวน์โหลด

14.4หนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 15

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขมรมจริยธรรม Strong

ดาวน์โหลด

15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

15.1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

15.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

15.2.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

15.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 16

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

16.1.1 รายงานแผนปราบปรามทุจรืต

ดาวน์โหลด

16.1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

16.2.1รายงานส่งเสริมคุณธรรม

ดาวน์โหลด

16.2.2แผนปฏิบัติการป้องกัน คุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

16.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

16.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 17

17.1รายงานผลบริหารหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

17.2รายงานความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

17.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

17.4ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวม

ดาวน์โหลด

17.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 18

18.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั

ดาวน์โหลด

18.2มีมาตรการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด

18.3หนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

18.4 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

MOIT 19

19.1 รายงานเรี่่ยไร

ดาวน์โหลด

19.2 รายงาน ไตรมาส4

ดาวน์โหลด

19.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 20

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 21

22.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

21.2 ประกาศ

ดาวน์โหลด

22.3แบบฟอร์มเผยแพร่0

ดาวน์โหลด

21.4มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่

ดาวน์โหลด

21.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 22

22.1บันทึกรายงานผลกำกับ

ดาวน์โหลด

22.2แบบรายงานผล ไตรมาส4

ดาวน์โหลด

22.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

คลังภาพ ITA 2566